Design a site like this with WordPress.com
Get started

افسردگی و نقطه صفر

مشکل خود ما هستیم باید خودمون رو با رنگهای زندکی و ساز های زندکی کوک کنیم

4 responses to “افسردگی و نقطه صفر”

 1. تمایل انسان به خودکشی بیشتر از لحاظ روحی وقتی انجام میشه که انسان تسلط بر افکار و اهداف کلن دچار سردرگمی یا به عبارت دیگه سوراخ دارو گم کردن و اینجا فقط احساسات بسیار کم ارزش از بعد عمق روح روان شخص مورد نظر احاطه و غلبه کامل می کنه و در یک روند تاسف بار بارها و بارها متاسفانه در ایران همچین مواردی زیاد برخورد می کنیم فقط بگم جای تاسف داره♥️♥️🦅♥️

  Liked by 1 person

 2. نا امیدی یه مرگ‌یعنی زمان‌زندگی رو از دست دادن

  Liked by 1 person

  1. خوب♥️♥️🥀♥️

   Liked by 1 person

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: