Design a site like this with WordPress.com
Get started

چهار امپراتوری بزرگ و نامی ایران باستان

2 responses to “چهار امپراتوری بزرگ و نامی ایران باستان”

  1. یک امپراطوری باستانی بی نظیر که دیگه هیچ وفت تکرار نخواهد شد و دنیا هم به خودش نخواهد دیدید

    Liked by 1 person

  2. چهار امپراطوری تکرار نشندی مخوف ایران باستان که‌گوشه گوشه. ایران و جهان از انها کتابها یاددمیشه و همیشه ربان زد جهنیِ

    Liked by 1 person

%d bloggers like this: