Design a site like this with WordPress.com
Get started

دیوث و معنای آن…دیوث نام یکی از مخوف ترین سرداران ایرانی که نژاد و نسل عرب را در ایران به خاک خون کشید

6 responses to “دیوث و معنای آن…دیوث نام یکی از مخوف ترین سرداران ایرانی که نژاد و نسل عرب را در ایران به خاک خون کشید”

 1. دوستان دیوث نام سردار ایرانی که اعراب اونو به مرور زمان به فرهنگ ما اوردن و به عنوان یک حرف زشت می دونیم اصلن اینطور نیست

  Like

 2. دیوث بزرگترین سردار ساسانی بود که نسل عرب روی زمین بلند کرد چه داستانهای که در مورد این سردارربزرگ روایت نشده♥️♥️🥀♥️

  Like

 3. هنوز سرداری به مخوفی دیوث که نسل اعراب توی ایران خشکانید نیومد ناز شستش

  Liked by 1 person

 4. دیوث سردار و.قاتل اعراب🤎🤎🥀🤎

  Liked by 1 person

 5. براستی داستان این سردار مخوف چیست و چرا اعراب با مکر و فریب اظهان عمومی از ان به واژه بد یاد می کنند کسی چه دانستهای در این مورد دارد بگوید و فیض خواهیم برد

  Liked by 1 person

%d bloggers like this: