Design a site like this with WordPress.com
Get started

مقایسه جنگنده ها

https://sorrens.websites.co.in/update/shkoh-o-thbat-roh-dr-tsmm-gr-o-mshort-ba-dgran/931762

باید بدونیم هر جنگنده ای چه قابلیتی داره و برای جه کاری ساخته اگه بخواهیم حساب کنیم تنوع جنگنده ها اینقدر زیاد حتی کسهای که خلبانهای گارکشته و دوره دیدیه از شناخت این‌جنگنده ها وا می مونه و نمی تونه تشخصیص بده

One response to “مقایسه جنگنده ها”

  1. هر جنگنده ای نسبت به نوع ساخت در عملیتهای مخصوص در. حد توان خودش ساخته میشه جنگندها با هم فرق دارن و هر کدوم‌ مزیتی داره

    Like

%d bloggers like this: