Design a site like this with WordPress.com
Get started

جوانی یک دختر که تمام دلخوشی های زندگیش رو ثرفدخانواده کرد کار گرده زحمت گشیده و لی تن فروشی نکرده این رسم انسانهای بزرگ. که خاطر خانواده از عمر جوانی کشیدن دیت بر مب دارن

حقش از زندگی واقعان زحمت کشیدن این دختر بچه اس این جاش توی خول و خاک ها نیست تا کجا اخه

One response to “جوانی یک دختر که تمام دلخوشی های زندگیش رو ثرفدخانواده کرد کار گرده زحمت گشیده و لی تن فروشی نکرده این رسم انسانهای بزرگ. که خاطر خانواده از عمر جوانی کشیدن دیت بر مب دارن”

  1. ایران با این همه ثروت ملتش اینطور باید از بزرگ‌و کوچیک عذاب بکشن

    Liked by 1 person

%d bloggers like this: