Design a site like this with WordPress.com
Get started

ایا سکوت انسان در زندگی. رضایت اون از دست اوردهای اون تو ی موفقیتهای زندگی نظرشما چیه من که اینطور فکر نمی کنم

ایا سکوت انسان از داشتن همه چیز در زندگی یعنی رضایت اون از داشته های خودش و تمام دست اوردهای که با موفقیت بدست اورده من که اینطور فکر نمی کنم شما چطور نظرتون راجب به این مسعله چی می تونه باشه کنجکاوم

One response to “ایا سکوت انسان در زندگی. رضایت اون از دست اوردهای اون تو ی موفقیتهای زندگی نظرشما چیه من که اینطور فکر نمی کنم”

%d bloggers like this: