Design a site like this with WordPress.com
Get started

سوررنای اشکانی.. کیست

SORRENA. PKHN. ASKHANI

سورنایی اشکانی بزرگترین سردار ارتش اشکانیان باستان بودکه از زیبای همتا نداشت و در تناسب اندام نیز انسانی تنومند ورزیده ورزشکار سوار کاری قهار نیزه. زنی بی همتا و استاد شمشیر و دفاع شخصی بود وقتی کراسوس ایران را تهدید که که ما خاک ایران رو توبره می کشیم و زنان و فرزندانتون به بردگی می بریم توی جمع بلند شد گفت اگر در کف دست من مویی دیدی خاک ایران را خواهی دیدی به تو هشدار می دم به محض تعرض به خاک ایران من اینجا به تو قول خواهم داد زنده به ایران می اییی ولی با تابوت رهسپار یونان خواهی سد کراسوس سالخورده زیر معاده صلح نرفت و اسرار به جنگی داشت گه یک سردار در مقابلش بود که باید برای بدست اوردن سرزمین ایران از سوررنا می گذست شیپور جنگ نواخته شد و لشکر کشی و پیشروی کراسوی از میان رود به ایران شروع. شد طبق اسناد مهرو موم شده و روایان جنگ کسانی در میدان جنگ بودن و لحظه به لحطه وقایع رو ثببت می کردند اینظور نوسته شد ارتش یونان چنان سکست مفتضحانه ای از سوررنای اشکانی خورد که کسی برای بردن خبر شکست جنگ باقی نمانده بود و کراسوی با تیغ سورنای اشکانی خونش به زمین ریخت و این شد دری عبرتی که تا سالیان سال حتی فکر تازش به خاک ایران را هم نکرد این پیروزی بزرگ باعث محبوببت سوررنا شد و کسانیکا اطراف ساه بودن در گوش او زمزه می کردند که سوررنا میخواهد قدرت را بدست بگیرد در حالیکه او یک انسان وطن پرست و وفا دار بود و شاه دستور داد تا اورا مسموم کنند و این شد که بزرگترین سردار ان زمان سوررنا در ۳۲ سالگی زندکی فانی روبدرودگفت و اسمانی شد و اما فقط پسیمانی برای شاه ماند اما چه فایده نوشدار بعد مرگ سهراب

4 responses to “سوررنای اشکانی.. کیست”

  1. واقعان سورنای اشکانی بزرگترین دوره خودش بود

    Like

  2. سوررنای اشکانی بی نظیر ترین سرداری که چنان شکست سهمگینی به یونانیان داد که تا سالها ی سال فکر تازش و حمله به ایران را از سر بیرون راندند بزرگی امپراطوری اشکانیان بی نظیر بود و بعد از سلسله هخامنشی جانشین امپراطوری بزرگ و بی همتای خوبی بعد از سلسله هخامنشی بود ..سوررنا این ژنرال بزرگ کراسوس پیر احمق از خود راضی را از لبه تیغ گذراند و کمر ی نانیهان را در این پیکار خورد کرد ازانجا بود که با وجود محبوبیتی که داشت نامش بر سر زبانها ماندگار شد روحش شاد و یادش گرامی

    Liked by 1 person

  3. به راستی که بی همتا بود این سردار مخوف ایران باستانی

    Liked by 1 person

%d bloggers like this: