Design a site like this with WordPress.com
Get started

فرشته مرگ

چرا جنگنده اف، 4 ستون فقرات نیروی هوایی ایران رو تشکیل میده اونم بعد از 40 سال حاضر نیست هیچ جنگنده ای رو جایگزین این جنگنده مخوف یاوشبح کنه

مزیت جنگندا اف ۴ یه و چرا اینقدر هزینه صرف اورهال حال این جنگنده های قدیمی می کنه

با وجود گذشت، ۴۰سال دلیل اینکه ایران با چنگ و دندون این جنگنده بمب افکن که با هزینه های سر سام اور اورهال میکنه چیه دلیش چیه از بازار سیاه حالا به هر نحوه قطعات این جنده معرف به شبح رو نگهداری می کنه دلیل چیه

3 responses to “فرشته مرگ”

  1. شکاری اف ۴‌دوران خودش بسیار جنگنده بی نظیری بود که توانایی پرواز در تمام شراط اب اوهوایی رو دارا میباشد البیته با گذشت ۴۰ سال ایران هنوز یا چنگ‌دندون این جنگنده رو نگه داشته چون تنها جنگنده ای که تواتایی حمل کلاهک‌هسته ای رو داره

    Like

  2. بمب افکن‌شکاری اف ۴ معروف به شبح یکی از مخوف ترین جنگندهای ده های گذشته تاکنون‌میباشد و هنوز هم حرفهای برای گفتن داره

    Liked by 1 person

  3. فانتوم اف ۴ جنگنده بی نظیریه که توان حمل کلاهک هسته ای رو داره و از این رو برای ایران بسیار مهم که که این شکاری بمب افکن مخوف رو که توان پرواز در هر شرایط اب و هوایی رو داره با چننگ و دندون نگه داره تا بببنه چی پیش میاد در اینده این جنگنده بمب افکن با گذشت چندین ده هنوز حرفهایی برای گفتن داره

    Liked by 1 person

%d bloggers like this: