Design a site like this with WordPress.com
Get started

ایا جنگنده اف 22 هنوز در سطر اول جنگتده های روز دنیاست و دلیل این امر چیه ـچه توانایی جنگنده اف، 22 از تمام جنگنده های روز دنیا متمایز می کنه. ـ خواهیم فهمید

2 responses to “ایا جنگنده اف 22 هنوز در سطر اول جنگتده های روز دنیاست و دلیل این امر چیه ـچه توانایی جنگنده اف، 22 از تمام جنگنده های روز دنیا متمایز می کنه. ـ خواهیم فهمید”

  1. اینکه قبلن فقط میگ ۲۱ می تونست با کلا و دید خللبان شلکیک کنه و سیستم رهیگیری اون روی کلاه لنزیکه مستقیم به کلاه خلابان و چشم اون اراباط داره توانایی شلیک و هدف گیری رو به اون می ده که این این سیستهم بهینه شده شده وروی جنگنده اف ۲۲ طراحی شده البته با مزایای بهتر

    Like

  2. جنگنده اف ۲۲ از لحاظ توانایی سرامد همه جنگنده های روز دنیاست و هررچقدر بهش نزدیکتر بشی درگیری باهاهاش سخت تر و هر چقدر در تر بشی توی مصیبتی می افتی که اگر به نژر این بندهوفرا بر قرار تر جیح بدی بسیار عالی یکی از مزیزهای اف ۲۲ اینکه تمام داخل خلع ساخته میشه و مدارهای الکترونکی اون از طلا و فقره و فلزهای گرانبهاتری ساخته شده اما داخل این ای مدارهای خالی و همین باعق میشه سیستم الکترونیکی عالی روی اون قرار بگیره که روی هر جنگند ه ای نیست یکی از مزیای اون این که ..

    Like

%d bloggers like this: