Design a site like this with WordPress.com
Get started

افسردگی. و رسیدن به نقطه صفر زندگی

افسردگی و رسیدن به نقطه صفر زندکی

3 responses to “افسردگی. و رسیدن به نقطه صفر زندگی”

    1. زندگی انسان همیشه در تکاپو و یکی از عواملی باعث ضعف انسان در زندگی می شود فقط افسردگی و احسای اینکه تنها مانده و کسی پشت و پناه او نیست بیشتر انسانها با این مشکل رو می شوند در برهه ای از زندگی و بسیار خطرناک است و اگر خانواده بهاین موضوع پی نبرن باوعث میشه که به خودش لطمه و صدمات جبران ناپذیری وارد کنه

      Liked by 1 person

    2. انسان افسرده اول به خودش صدمه می زنه بعد به خانواده

      Like

%d bloggers like this: