Design a site like this with WordPress.com
Get started

شرافت و غیرت عقل و شعور ما رو از حیوانات جدا می کنه. مکه چه فرقی بین اخوندهای ایران و ترکیه هست

چی شده که روحانی به دستان یه سگ بوسه می زنه

2 responses to “شرافت و غیرت عقل و شعور ما رو از حیوانات جدا می کنه. مکه چه فرقی بین اخوندهای ایران و ترکیه هست”

  1. خدایا این سگ با وفا توی زلزله ترکیه چند نفرو. نجات میده از مرگ و به چند نفر زندگی دوباره می ده و. نمی زاره که یه خانوده ای داغ دار بشه و عزیزی از دست بده ادم اگر عزیزی از دست بده خیلی سخت گفتنش راحت خیلی ولی درک کردنش خیلی سخت ای کاش همه ببین کار این اخوند ترک مگه فرقش با اخوندهای ایرانی چیه این روحانی مقام انسانسیت به همه دنبا یاد که هر کس اگه کار خوبی کرد باید ازش تشکر بشه حالا میخواد انسان باشه مبخواد حیوان باشه این روحانی با ابن کاری درس به همه دنیا داد از جمله خودم.. که بهتر باشم.. کارهای خپثوب انسان که موجودیت هر فردی رو میسازه نه پول و صورت من خودم می گم توهین به کسی نباشه من کارهای خوبم اندازه این سگ با وفا هم نبود خدا خودش منو ببخشه

    Like

    1. شعور ادمی بسته به منش و چهار چوبی که انسان باهاش بزرگ شده اگر خوب شکل بگیرا و در مسیر درست هدایت بشه به بار می شینه و ثمر می ده اما اگه بد بزرگ بشه شاخ برگ اون سر از همه ما جا. در میاره درست مثل درختی که بی اجازه وارد خونه مردم و. به دیگران لطمه و صدمه میزنه

      Like

%d bloggers like this: