Design a site like this with WordPress.com
Get started

توانایی و. عملکرد در محدوده فکر و خواستن فراتر از محدوده فکر؟

انسان و لذت خواستن… خواستن فراتر از ظرفیت افکار و درک درونی

3 responses to “توانایی و. عملکرد در محدوده فکر و خواستن فراتر از محدوده فکر؟”

    1. هر وقت در مورد یک مطلبی میخوایم تصمیم بگیریم و اون رو به اجرا در بباریم حتمن تحلیل و تجزیه در مورد اون مطب انجام بدیم یا. حداق شناخت دوی اون داشته باشیم تا نه به خودمون صدمه بزنیم و نه به دیگران

      Like

  1. شماباید بدونید کی هستی وچی داربد توی زندگی بیشتر از ظرفیتت هیچ وقت چیزی نخواه چون معلوم نیست این خواستن های نا معقول شما را به کجا خواهید کشید ممکن در یک زیاده خواسته خواستن هر چی رو بخوای بدست بیاری اما مقام انسانیت و انسان بودن برای همیشه فراموش کنی

    Liked by 1 person

%d bloggers like this: