Design a site like this with WordPress.com
Get started

راز جنگنده های نسل جدید

حقیقت چیست ایا جنگنده های ایرانی توان رو یا روی با جنگنده های روز دنیا را دارد.. که جواب این راز رو می دونه رازی که واقعان همه رو اشفته کرده

My Latest Posts

• • •

ایا فراگیری هنرهای رزمی دیدگاه انسان را نسبت به درک واقعی شعور و معرفت و بزرگی در رفتار درست میکنه واقعان تاثیری داره جواب چیه

• • •

نظرتون در مورد خلبانهای جنگنده زن با مرد به نظرتون و داگ فایت کدومشون جسورتر و خلاق تره
لحظه داگ فایت یا رو یا رویی دو خلبان با هم ایا از مرگ هم میترسن احساس مردن به انسان چقدر در خلاقیت پرواز تاثیر داره سایه مرگ در لحظه به لحظه نبرد